Zásady ochrany osobních údajů


Tyto Zásady na ochranu soukromí (“Zásady ochrany soukromí” nebo “Zásady”) vysvětlují, jak společnost Dřevěné stavby BK s.r.o. (“Provozovatel” nebo “Společnost“ nebo „Správce“ a nebo „Zpracovatel“) shromažďuje, ukládá, používá, poskytuje, zpracovává a zveřejňuje osobní údaje od subjektů údajů na svých webových stránkách a jaká práva subjekty údajů mají ve vztahu ke svým osobním údajům. 

Společnost jako Provozovatel webových stránek je Správcem a může být v některých případech i Zpracovatelem osobních údajů dotčených subjektů. 


Ochraně osobních údajů, které nám sdělujete při využívání webových stránek věnujeme velikou pozornost a jsme odhodlání respektovat vaše soukromí a poskytov

at transparentnost našich postupů při nakládání s daty. Provozovatel při zpracování osobních údajů postupuje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a dalšími předpisy, které upravují ochranu osobních údajů. 


Vyhrazujeme si právo tyto Zásady měnit a to aktualizací obsahu Zásad, kterou zveřejníme na webových stránkách s datem účinnosti aktualizace. Zásadní změny můžeme komunikovat i emailem na emailovou adresu zadanou při kalkulaci, nebo notifikací. Další používání webových stránek po datu aktualizace bude znamenat, že jste přijali Zásady tak, jak byly změnou upraveny. Doporučujeme proto, aby jste se pravidelně a průběžně se Zásadami obeznamovali.


JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE SBÍRÁME A JAK JE ZPRACOVÁVÁME, PRÁVNÍ TITUL, DÉLKA ZPRACOVÁNÍ


Osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme v nevyhnutném rozsahu za účelem vašeho využití služeb webových stránek belsan.cz a uskutečnění akce na něm. Nikdy nevyžadujeme takové osobní údaje, které nejsou k dané akci nebo službě potřeba, např. OP nebo fotografii.


U využívaní portálu zpracováváme následující osobní údaje:


a. Identifikační údaje – jméno, příjemní;


b. Kontaktní údaje – emailová adresa, telefonní číslo, fakturační a doručovací adresa  


e. Údaje o vašem chování na webu nebo u čtení zasílaných emailových zpráv, jako je IP adresa, z ní odvozená poloha, operační systém, prohlížeč a cookies nebo podobných údajů z podobných technologií pro identifikaci uživatele a jeho chování Dotčeným subjektem osobních údajů dle těchto Zásad může tudíž být identifikovatelná fyzická osoba, t.j. uživatel, nebo návštěvník webových stránek, která některé z výše uvedených údajů Provozovateli poskytuje při využívání webových stránek („subjekt osobních údajů“). 


ROZSAH ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ŮDAJÚ 


Zpracovávání údajů u služeb Portálu


U konkrétních služeb Portálu Provozovatel v roli Správce zpracovává tyto osobní údaje

U kalkulace – jméno, telefon;

U objednávky a poptákového formuláře –jméno, přijmení, email,telefon, IP adresu,, přijímění, dodací adresa;

Pokud Uživatel nebo dodavatel právních služeb Provozovateli poskytne osobní údaje jiných fyzických osob a tyto FO neinformuje o povinnosti zpracování osobních údajů a nezajistí tak zákonnost jejich zpracování, odpovídá uživatel nebo dodavatel právních služeb Provozovateli za způsobenou škodu. 


PRÁVNÍ DŮVOD ZPRACOVÁVÁNÍ


Zpracovávání osobních údajů se uskutečňuje s vašim souhlasem (např. pokud vytváříte kalkulaci, poptávku nebo objednávku)


Cookies

V rámci zkvalitňování služeb, funkcionality a obsahu webových stránek a jeho optimalizace používáme Cookies, naše nebo třetích stran. Cookies jsou malé soubory které se ukládají na pevný disk i neregistrovaného uživatele a získávají informace např. o IP adrese návštěvníka portálu, prohlíženém obsahu, nebo typu prohlížeče. Cookies nezískávají osobní údaje o uživateli, kromě např. IP adresy. Používání cookies můžete ve svém prohlížeči zakázat, může to ale omezit funkcionalitu webových stránek, nebo jejich používání můžete odsouhlasit. Třetí strany, např. Seznam, Google, Facebook na základě cookies a dalších identifikátorů jako např. operačního systém, prohlížeče, url adresy, ze které návštěvník přichází na naše webové stránky, mohou návštěvníkům a uživatelům zasílat cílenou reklamu a to po dobu až 24 měsíců. Bez vašeho souhlasu tzn. na základě oprávněného zájmu můžeme zpracovávat údaje o vašem chování na webových stránkách proto, aby jsme vytvářeli efektivní a cílené reklamy a nabídky pro vás. 


SDÍLENÍ ÚDAJŮ, SPRÁVCI, ZPRACOVÁVÁNÍ a TRANSFER DAT MIMO EU


Provozovatel je v pozici Správce oprávněn určovat účel shromažďování, a zpracovávání osobních údajů, prostředky zpracování a nese odpovědnost za zpracovávání. Provozovatel může zpracovávat osobní údaje manuálně i automatizovaně, i prostřednictvím určených subjektů - zpracovatelů. V nezbytné míře, pro účely zpracování mohou být osobní údaje zpřístupněny zaměstnancům nebo spolupracovníkům Společnosti. Provozovatel je v některých případech povinen poskytnout údaje subjektů osobních údajů na vyžádání orgánům státní moci jako soudům, policii ČR, atd. 


Provozovatel dále může poskytnout v nevyhnutném rozsahu osobní údaje uživatelů: 

- sociálním a reklamním sítím a affiliate partnerům 

- společnostem Google, Facebook, Seznam (GoogleIrelandLimited(registračníčíslo:368047),sesídlemGordonHouse,Barrow Street, Dublin 4, Irsko; podmínky ochrany soukromí́ této společnosti jsou dostupné́ zde: https://policies.google.com/technologies/ads a o Facebook Ireland Limited, se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Irsko; podmínky ochrany soukromí́ této společnosti jsou dostupné́ zde: https://cs-cz.facebook.com/about/privacy ZPRACOVÁVÁNÍ v EU 


Provozovatel zpracovává osobní údaje v EU a nevyužívá zpracovatele nebo servery mimo EU tj. data mimo EU netransferujeme. 


MARKETINGOVÁ SDĚLENÍ

E-mail, případně telefonní kontakt uživatelů využíváme za účelem zasílání obchodních a marketingových sdělení, novinek, služeb a zprostředkování objednávky. Tyto kontaktní kanály využíváme k zasílání uvedeného na základě zákonného souhlasu nebo aktivního souhlasu uživatelů a dodavatelů a jenom pokud jejich adresát takové zasílání neodmítl.


ZÁKLADNÍ PRÁVA PŘI ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ŮDAJŮ, DÉLKA ZPRACOVÁVÁNÍ


Stejně jako má u zpracovávání osobních údajů práva a povinnosti Správce, určitá práva má i subjekt osobních údajů. 


Práva a povinnosti Provozovatele, Délka zpracovávání Provozovatel bude osobní údaje dotčených subjektů zpracovávat po dobu 60 měsíců, nebo do chvíle, kdy subjekt odvolá svůj souhlas se zpracováváním ( a to jenom za účelem přímého marketingu), pokud zvláštní zákony nestanoví jinak. Vaše osobní údaje budou po uplynutí této lhůty ze systémů Správce smazány. Poskytnutý souhlas bude skartován po uplynutí 3 let ode dne, kdy dojde k ukončení zpracování osobních údajů na základě uděleného souhlasu, tedy od posledního oslovení s obchodním sdělením nebo od chvíle, kdy odvoláte svůj souhlas. 


ZABEZPEČENÍ 

 Provozovatel při zpracovávání osobních údajů aplikuje standardní technická a organizační opatření sloužící k zamezení neoprávněného, nahodilého přístupu k osobním údajům, jejich zničení, ztrátě, zabezpečení, zamezení neoprávněným přenosům, zpracování nebo jinému zneužití, jako např. 30.denní bezpečnostní zálohy na serveru, šifrovaná dat, firewall, SSL zabezpečení, nastavení přístupových oprávnění. Přístup k osobním údajům je minimalizován a chráněn příslušnými smlouvami o zachování mlčenlivosti. 


PRÁVA SUBJEKTŮ OSOBNÍCH ŮDAJŮ


Subjekt osobních údajů má např. tyto práva ohledně osobních údajů, které o něm Provozovatel zpracovává: 


a. právo na přístup k osobním údajům 

b. právo odvolat svůj souhlas se zpracováváním, 

c. právo požadovat výmaz vašich osobních údajů 

d. právo na opravu chyb ve vašich osobních údajích 

e. právo na omezení zpracování vašich osobních údajů, 

f. právo na přenositelnost vašich osobních údajů 

g. právo vznést námitku proti zpracovávání 

h. právo podat stížnost 


Ad a) Právo na přístup 

Pokud toto právo subjekt osobních údajů využije, pak bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti mu Provozovatel poskytne informaci o tom, jaké údaje o něm zpracovává. Tuto lhůtu Provozovatel může v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce o čem vás budeme informovat spolu s důvody na tento odklad. 


Ad b) Právo odvolat svůj souhlas

 Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů může subjekt osobních údajů odvolat, pokud se jedná o údaje, k jejichž̌ zpracování je souhlas subjektu nezbytný́ a zároveň̌ Provozovatel nemá́ jiný důvod, proč̌ tyto údaje nadále zpracovávat musí. 


Ad c) Právo na výmaz („právo být zapomenut“) 

Osobní údaje subjektu Provozovatel bez zbytečného odkladu vymaže, pokud je již nepotřebuje pro účely, pro které je Zpracovával, nebo když subjekt odvolá svůj souhlas ke zpracovávání dle sekce výše, nebo namítne zpracování na základě oprávněných zájmů Provozovatele dle sekce “námitka”, výsledkem čeho Provozovatel dojde k závěru, že takové oprávněné zájmy již nemá, nebo když se subjekt domnívá, že zpracovávání není v souladu s právními předpisy. Provozovatel vymaže jenom ty osobní údaje, u nichž je v pozici Správce.


Ad d) Právo na opravu chyb

Chybné, nepřesné nebo neúplné osobní údaje subjektu osobních údajů, které Správce zpracovává, na žádost dotčeného subjektu bez zbytečného odkladu opraví, nebo doplní. 


Ad e) Právo na omezení zpracování


Kromě práva na výmaz údajů, má subjekt údajů právo na omezení zpracovávání osobních údajů, a to pokud: i) popírá přesnost osobních údajů, to na dobu potřebnou k tomu, aby Správce přesnost osobních údajů mohl ověřit; ii) zpracování je protiprávní a subjekt odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití; iii) Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; nebo iv) subjekt vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů. 


Ad f) Právo na přenositelnost osobních údajů


Subjekt osobních údajů má právo od Správce získat své osobní údaje, které jste mu sami poskytli v souvislosti s využíváním webových stránek a které Správce zpracovává na základě plnění smlouvy nebo souhlasu subjektu. Vaše osobní údaje budou uživateli poskytnuty ve strojově čitelném formátu, strukturovaném a běžně používaném. Snadné přenesení údajů na žádost uživatele bude možné pouze o údajích, které jsou zpracovávány automatizovaně v elektronických databázích Provozovatele. 


Ad g) Právo vznést námitku proti zpracovávání

Proti zpracovávání osobních údajů, ke kterému dochází na základě zákonného důvodu, má subjekt údajů právo vznést námitku. Na základě námitky Správce přestane bez dalšího zpracovávat osobní údaje subjektu pro marketingové aktivity. V ostatních případech tak Správce učiní, jenom pokud nebude mít závažné oprávněné důvody k pokračování dalšího zpracovávání. Ad h) Právo podat stížnost V případě že se subjekt údajů domnívá, že Správce zpracovává jeho osobní údaje neoprávněně nebo protiprávně, může dále podat stížnost u příslušného dozorového úřadu 


JAK A KDE UPLATNIT SVÁ PRÁVA?

Dotazy, připomínky, námitky, stížnosti ve věcech souvisejících se zpracováním osobních údajů uživatelů, směřujte na tým podpory webových stránek, na emailové adrese: info@belsan.cz. V případě, že se subjekt údajů domnívá, že Správce při zpracovávání osobních údajů subjektu postupuje protiprávně, nebo že došlo k porušení některých z výše uvedených práv subjektu údajů, uživatel má možnost se obrátit se se stížností na dozorový úřad – Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; e-mail: posta@uoou.cz; www: https://www.uoou.cz; pevná linka: +420 234 665 111 (ústředna); fax: +420 234 665 444.        

publikováno a upraveno 25.5.2018

Milenovice 83 - bývalý areál ZD
398 11
Protivín

IČ: 07826966
info@belsan.cz

V případě dotazů a připomínek volejte na čísla telefeonní číslo - 606 635 930